collegium humanum logo

Executive Master
of Business Administration MBA

#VZDELAVANIEPREUSPECH

Program a organizácia

Moduly programu postgraduálnych štúdií Executive MBA

 • Marketing
 • Správa štátneho majetku
 • Správa a riadenie spoločností
 • Strategický manažment
 • Manažment zmien
 • Projektový manažment
 • Manažment talentov a ľudských zdrojov
 • Public Relations, Social Media a Brand Management
 • Podnikateľská etika a CSR
 • Manažérska ekonomika
 • Vodcovstvo a koučing
 • Hospodárske právo
 • Právna zodpovednosť členov správnych rád (CEO), finančných riaditeľov (CFO) a členov dozorných rád
 • Rokovania a obchodná komunikácia
 • Etiketa a Savoir Vivre v podnikaní
 • Obchodná psychológia a mentoring
złote logo collegium humanum

DODATOČNÉ OPRÁVNENIA

V rámci školení a fakultatívnych modulov je možné získať dodatočné oprávnenia

POČAS ŠTÚDIA MBA, DBA A LL.M. JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ DODATOČNÉ KVALIFIKÁCIE A DIPLOMY:

Dodatočné moduly a kvalifikácie

laboratorium

Menedżer ds. Monitorowania i prowadzenia badań klinicznych

psychotraumatologia

Psychotraumatológ

(Nariadenie poľského MPiPS zo dňa 7.08.2014)

psychotraumatologia

Psychotrauma Therapist

psychotraumatologia

Psychotraumatolog – Master of Science (MSc.)

(Rozporządzenie MPiPS z dnia 7.08.2014)

rozmowa telefoniczna

Splnomocnenec pre ochranu utajovaných informácií

rozmowa telefoniczna

Confidential Data Protection Manager

rozmowa telefoniczna

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

przemysł zbrojeniowy

Interný audítor zbrojárskeho priemyslu

(podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001-2015).

przemysł zbrojeniowy

Armed Industry Internal Auditor

przemysł zbrojeniowy

Auditor wewnętrzny przemysłu zbrojeniowego

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

modelowanie procesów biznesowych

Modelovanie podnikateľských procesov

(v súlade so štandardmi BPMN – ISO/IEC 19510).

modelowanie procesów biznesowych

Business Processes Modelling

modelowanie procesów biznesowych

Modelowanie procesów biznesowych

(zgodnie ze standardem BPMN – ISO/IEC 19510).

przeprowadzanie audytu

Interný audítor potravinárskeho priemyslu a krmív

podľa požiadaviek IFS a GMP+

przeprowadzanie audytu

Food and Feed Industry Internal Auditor

przeprowadzanie audytu

Audytora Wewnętrznego Przemysłu Spożywczego i Sektora Pasz

wg. wymagań IFS oraz GMP+

haccp

Audítor a zástupca ISO2200 a HACCP

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

haccp

HACCP and ISO2200 Auditor and Plenipotentiary

haccp

Audytor i pełnomocnik ISO2200 oraz HACCP

wg wymagań PN-EN ISO 9001:2015

analiza

Interný audítor systému manažérstva kvality

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

analiza

Quality Management Internal System Auditor

analiza

Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

wg wymagań PN-EN ISO 9001:2015

praca przy komputerze

Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti informácií

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

praca przy komputerze

Information Management Internal System Auditor

praca przy komputerze

Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

wg wymagań PN-EN ISO 9001:2015

odcisk palca

Inšpektor ochrany osobných údajov (IOD)

(v súlade s čl. 37 zák. 5 RODO-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES /všeobecné nariadenie o ochrane údajov/)

odcisk palca

Personal Data Protection Officer

odcisk palca

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

(zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

lekarz

Riaditeľ subjektu poskytujúceho zdravotnú starostlivosť – Manažment poskytovania zdravotnej starostlivosti

(v súlade s poľským čl. 46 zák. zo dňa 15 apríla 2011 r. O zdravotníckej činnosti (Dz. U. 2011 č. 112 poz. 654).

lekarz

Healthcare Entity Manager

lekarz

Kierownik Podmiotu Leczniczego – Zarządzanie w ochronie zdrowia

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Poprzednie
Następne

Collegium Humanum

al. Jerozolimskie 133A, 02-304 Varšava
IČO 381457997
DIČ PL5252765348
Číslo 383 v registri neverejných univerzít Ministerstva vedy a vysokého školstva v Poľsku