collegium humanum logo

Executive Master
of Business Administration MBA

#VZDELAVANIEPREUSPECH

Partnerstvá

flagi
ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego

Collegium Humanum je súkromná univerzita zriadená na základe rozhodnutia Ministra vedy a vysokého školstva v Poľsku (DSW.WUN.6010.1.2018.6.K.N), zapísaná do Evidencie súkromných univerzít v Poľsku pod číslom 383, s oprávnením poskytovať vysokoškolské vzdelanie I. a II. stupňa, ako aj postgraduálne vzdelávanie.

złote logo collegium humanum

Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ, Austria).

Collegium Humanum-Varšavská univerzita manažmentu so sídlom vo Varšave je akreditovaná rakúskou Agentúrou pre zabezpečenie kvality a akreditáciu vo Viedni (Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ, Rakúsko).

 

Association of MBA’s and Business Graduates Association

Londýn, Veľká Británia

STRATEGICKÝ PARTNER PROGRAMU EXECUTIVE MBA

London Executive MBA Summit

Postgraduálne štúdium Executive Master of Business Administration (MBA), organizované z Apsley Business School v Londýne, umožňuje získanie ďalšieho diplomu britského partnera, ako aj účasť na ním organizovanom štúdiu v Londýne (London Executive MBA Summit).

Global Business Education Network | AACSB

INQAAHE | International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education

Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ, Austria).

Collegium Humanum jest akredytowane przez Austriacką Agencję ds. Zapewnienia Jakości i Akredytacji w Wiedniu (Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ, Austria).

Apsley Business School w Londynie

Academy of Executive Coaching Poland

The European Council of Leading Business School&Institutes (ECLBS)

POČAS ŠTÚDIA MBA, DBA A LL.M. JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ DODATOČNÉ KVALIFIKÁCIE A DIPLOMY:

Dodatočné moduly a kvalifikácie

laboratorium

Menedżer ds. Monitorowania i prowadzenia badań klinicznych

psychotraumatologia

Psychotraumatológ

(Nariadenie poľského MPiPS zo dňa 7.08.2014)

psychotraumatologia

Psychotrauma Therapist

psychotraumatologia

Psychotraumatolog – Master of Science (MSc.)

(Rozporządzenie MPiPS z dnia 7.08.2014)

rozmowa telefoniczna

Splnomocnenec pre ochranu utajovaných informácií

rozmowa telefoniczna

Confidential Data Protection Manager

rozmowa telefoniczna

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

przemysł zbrojeniowy

Interný audítor zbrojárskeho priemyslu

(podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001-2015).

przemysł zbrojeniowy

Armed Industry Internal Auditor

przemysł zbrojeniowy

Auditor wewnętrzny przemysłu zbrojeniowego

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

modelowanie procesów biznesowych

Modelovanie podnikateľských procesov

(v súlade so štandardmi BPMN – ISO/IEC 19510).

modelowanie procesów biznesowych

Business Processes Modelling

modelowanie procesów biznesowych

Modelowanie procesów biznesowych

(zgodnie ze standardem BPMN – ISO/IEC 19510).

przeprowadzanie audytu

Interný audítor potravinárskeho priemyslu a krmív

podľa požiadaviek IFS a GMP+

przeprowadzanie audytu

Food and Feed Industry Internal Auditor

przeprowadzanie audytu

Audytora Wewnętrznego Przemysłu Spożywczego i Sektora Pasz

wg. wymagań IFS oraz GMP+

haccp

Audítor a zástupca ISO2200 a HACCP

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

haccp

HACCP and ISO2200 Auditor and Plenipotentiary

haccp

Audytor i pełnomocnik ISO2200 oraz HACCP

wg wymagań PN-EN ISO 9001:2015

analiza

Interný audítor systému manažérstva kvality

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

analiza

Quality Management Internal System Auditor

analiza

Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

wg wymagań PN-EN ISO 9001:2015

praca przy komputerze

Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti informácií

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

praca przy komputerze

Information Management Internal System Auditor

praca przy komputerze

Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

wg wymagań PN-EN ISO 9001:2015

odcisk palca

Inšpektor ochrany osobných údajov (IOD)

(v súlade s čl. 37 zák. 5 RODO-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES /všeobecné nariadenie o ochrane údajov/)

odcisk palca

Personal Data Protection Officer

odcisk palca

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

(zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

lekarz

Riaditeľ subjektu poskytujúceho zdravotnú starostlivosť – Manažment poskytovania zdravotnej starostlivosti

(v súlade s poľským čl. 46 zák. zo dňa 15 apríla 2011 r. O zdravotníckej činnosti (Dz. U. 2011 č. 112 poz. 654).

lekarz

Healthcare Entity Manager

lekarz

Kierownik Podmiotu Leczniczego – Zarządzanie w ochronie zdrowia

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Poprzednie
Następne
Zavolajte nám

Collegium Humanum

al. Jerozolimskie 133A, 02-304 Varšava
IČO 381457997
DIČ PL5252765348
Číslo 383 v registri neverejných univerzít Ministerstva vedy a vysokého školstva v Poľsku