collegium humanum logo

Executive Master
of Business Administration MBA

#VZDELAVANIEPREUSPECH

Diplom MBA a oprávnenia

dyplom emba

ABSOLVENTI POSTGRADUÁLNEHO ŠTÚDIA EXECUTIVE (MBA)

Získavajú oprávnenia na:

  • odbornú kvalifikáciu pre kandidátov na členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu (v súlade s poľským čl. 19 zák. 1 bod 1 lit. c zák. zo dňa 16. decembra 2016 – O pravidlách správy majetku štátu (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655).

Získavajú diplomy:

V poľskom jazyku

  • osvedčenie o ukončení postgraduálneho štúdia (v súlade s poľským čl. 164 zák. zo dňa 20 júla 2018 – Zákon o vysokých školách a vede (Dz. U. poz. 1668 a Nariadenia poľského ministra vedy a vysokého školstva zo dňa 12. septembra 2018 vo veci dokumentov vydávaných v súvislosti s priebehom alebo ukončením postgraduálneho štúdia a špecializovaného vzdelávania – 19. septembra 2018 Poz. 1791),
  • potvrdenie o získaní odbornej kvalifikácie pre kandidátov na členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu ((v súlade s poľským čl. 19 zák. 1 bod 1 lit. c Zákona zo dňa 16. decembra 2016 – O pravidlách správy majetku štátu (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

V anglickom jazyku

  • osvedčenie o ukončení postgraduálneho štúdia (v súlade s poľským čl. 164 zák. zo dňa 20 júla 2018 – Zákon o vysokých školách a vede (Dz. U. poz. 1668 a Nariadenia poľského ministra vedy a vysokého školstva zo dňa 12. septembra 2018 vo veci dokumentov vydávaných v súvislosti s priebehom alebo ukončením postgraduálneho štúdia a špecializovaného vzdelávania – 19. septembra 2018 Poz. 1791),
  • diplom ukončenia postgraduálneho štúdia MBA s akreditáciou Apsley Business School v Londýne (Veľká Británia).

Fakultatívne

(V PRÍPADE VÝBERU DODATOČNÝCH OPRÁVNENÍ)

W języku Polskim

  • osvedčenie o ukončení dodatočného postgraduálneho štúdia (v súlade s poľským čl. 164 zák. zo dňa 20 júla 2018 – Zákon o vysokých školách a vede (Dz. U. poz. 1668 a Nariadenia poľského ministra vedy a vysokého školstva zo dňa 12. septembra 2018 vo veci dokumentov vydávaných v súvislosti s priebehom alebo ukončením postgraduálneho štúdia a špecializovaného vzdelávania – 19. septembra 2018 Poz. 179).

W języku Angielskim

  • diplom získania oprávnenia alebo dodatočnej kvalifikácie podľa vybraného dodatočného modulu postgraduálneho štúdia.
złote logo collegium humanum

POČAS ŠTÚDIA MBA, DBA A LL.M. JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ DODATOČNÉ KVALIFIKÁCIE A DIPLOMY:

Dodatočné moduly a kvalifikácie

laboratorium

Menedżer ds. Monitorowania i prowadzenia badań klinicznych

psychotraumatologia

Psychotraumatológ

(Nariadenie poľského MPiPS zo dňa 7.08.2014)

psychotraumatologia

Psychotrauma Therapist

psychotraumatologia

Psychotraumatolog – Master of Science (MSc.)

(Rozporządzenie MPiPS z dnia 7.08.2014)

rozmowa telefoniczna

Splnomocnenec pre ochranu utajovaných informácií

rozmowa telefoniczna

Confidential Data Protection Manager

rozmowa telefoniczna

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

przemysł zbrojeniowy

Interný audítor zbrojárskeho priemyslu

(podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001-2015).

przemysł zbrojeniowy

Armed Industry Internal Auditor

przemysł zbrojeniowy

Auditor wewnętrzny przemysłu zbrojeniowego

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

modelowanie procesów biznesowych

Modelovanie podnikateľských procesov

(v súlade so štandardmi BPMN – ISO/IEC 19510).

modelowanie procesów biznesowych

Business Processes Modelling

modelowanie procesów biznesowych

Modelowanie procesów biznesowych

(zgodnie ze standardem BPMN – ISO/IEC 19510).

przeprowadzanie audytu

Interný audítor potravinárskeho priemyslu a krmív

podľa požiadaviek IFS a GMP+

przeprowadzanie audytu

Food and Feed Industry Internal Auditor

przeprowadzanie audytu

Audytora Wewnętrznego Przemysłu Spożywczego i Sektora Pasz

wg. wymagań IFS oraz GMP+

haccp

Audítor a zástupca ISO2200 a HACCP

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

haccp

HACCP and ISO2200 Auditor and Plenipotentiary

haccp

Audytor i pełnomocnik ISO2200 oraz HACCP

wg wymagań PN-EN ISO 9001:2015

analiza

Interný audítor systému manažérstva kvality

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

analiza

Quality Management Internal System Auditor

analiza

Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

wg wymagań PN-EN ISO 9001:2015

praca przy komputerze

Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti informácií

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

praca przy komputerze

Information Management Internal System Auditor

praca przy komputerze

Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

wg wymagań PN-EN ISO 9001:2015

odcisk palca

Inšpektor ochrany osobných údajov (IOD)

(v súlade s čl. 37 zák. 5 RODO-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES /všeobecné nariadenie o ochrane údajov/)

odcisk palca

Personal Data Protection Officer

odcisk palca

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

(zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

lekarz

Riaditeľ subjektu poskytujúceho zdravotnú starostlivosť – Manažment poskytovania zdravotnej starostlivosti

(v súlade s poľským čl. 46 zák. zo dňa 15 apríla 2011 r. O zdravotníckej činnosti (Dz. U. 2011 č. 112 poz. 654).

lekarz

Healthcare Entity Manager

lekarz

Kierownik Podmiotu Leczniczego – Zarządzanie w ochronie zdrowia

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Poprzednie
Następne
Zavolajte nám

Collegium Humanum

al. Jerozolimskie 133A, 02-304 Varšava
IČO 381457997
DIČ PL5252765348
Číslo 383 v registri neverejných univerzít Ministerstva vedy a vysokého školstva v Poľsku