Rekrutacja na edycję wiosenną do 28 lutego 2019 r.

Executive
Master of Business Administration

Zasady rekrutacji

#educationforsuccess

Kandydaci na studia Executive MBA w Collegium Humanum w Warszawie i Apsley Business School w Londynie muszą posiadać odpowiedni poziom wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona przez Collegium Humanum lub notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)
  • Curriculum Vitae
  • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata zawierającego imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce urodzenia
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania)
  • dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe lub kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

Podstawą przyjęcia na studia MBA na poziomie Executive jest:

  • rejestracja w systemie rekrutacji on-line 
  • dostarczenie wymaganych dokumentów
  • rozmowa kwalifikacyjna

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Biura Programu Executive MBA – pocztą lub osobiście i umówić się telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Etapy rekrutacji

Przygotowanie wymaganych dokumentów

Dostarczenie dokumentów i umówienie daty rozmowy kwalifikacyjnej

Podpisanie umowy i wniesienie opłaty za studia na rachunek uczelni

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW